Medalla Iradier (Català)

Dn. Enrique Soto, President Federal d'AISG-Espanya, va fer entrega a Barcelona, Espanya, de la "Medalla Iradier" a la filla de Joan Acosta Jurado, membre de Scouts i Guies Adults de Catalunya, encara que va haver de ser a títol pòstum.


La concessió, aprovada per unanimitat en Assemblea Federal, es va deure a la seva gran tasca durant totes les èpoques de la seva vida, en pro de l'Escoltisme. Aquesta medalla ha estat recuperada, després de més de 75 anys en l'oblit, ja que ningú l'havia rebut fins ara o possiblement ningú s'havia fet mereixedor d'ella, des d'abans de la Guerra Civil de 1936.

 
El lliurament es va efectuar en la V Trobada Federal d'AISG-Espanya, durant l'Assemblea Federal, celebrada a Barcelona, en la tarda del dissabte 30 d'octubre passat, amb la presència de Mida Rodrigues, Presidenta de la Sub Regió Sud d'Europa, la Executiva Federal d'AISG-Espanya, la representació de la majoria d'associacions Federades i convidats, per donar el major relleu a aquesta Condecoració, de més alt nivell a Espanya.

 
Santiago Ferrer i Roca - Secretari Internacional AISG-Espanya

 

Medalla Iradier (Español)

Dn. Enrique Soto, Presidente Federal de AISG-España, hizo entrega en Barcelona, España, de la "Medalla Iradier" a la hija de Joan Acosta Jurado, miembro de Scouts i Guies Adults de Catalunya, aunque tuvo que ser a título póstumo.

La concesión, aprobada por unanimidad en Asamblea Federal, se debió a su gran labor durante todas las épocas de su vida, en pro del Escultismo. Esta medalla ha sido recuperada, después de más de 75 años en el olvido, ya que nadie la había recibido hasta ahora o posiblemente nadie se había hecho merecedor de ella, desde antes de la Guerra Civil de 1936.

La entrega se efectuó en el V Encuentro Federal de AISG-España, durante la Asamblea Federal, celebrada en Barcelona, en la tarde del sábado 30 de octubre pasado, con la presencia de Mida Rodrigues, Presidenta de la Sub Región Sur de Europa, la Ejecutiva Federal de AISG-España, la representación de la mayoría de Asociaciones Federadas e invitados, para dar el mayor realce a esta Condecoración, de más alto nivel en España.

Santiago Ferrer i Roca – Secretario Internacional AISG-España


Iradier Medal (English)
Mr. Enrique Soto, Federal President of AISG-Spain, presented in Barcelona, Spain, the "Medal Iradier" the daughter of Joan Acosta Jurado, a member of Scouts i Guies Adults de Catalunya, but had to be posthumously.

The grant, approved unanimously by the Federal Assembly, was due to their hard work during all periods of his life in pro scouting. This medal has been recovered after more than 75 years in oblivion, because no one had received to date or possibly no one had earned it, since before the Civil War, 1936.
The delivery took place in the V Federal AISG-Spain in the Federal Assembly, held in Barcelona, on the evening of Saturday 30 October, with the presence of Mida Rodrigues, Chair of the Sub Region Southern Europe, Federal Executive AISG-Spain, representing the majority of Federated Associations and guests, to give prominence to this Award, the highest level in Spain.

Santiago Ferrer i Roca - International Secretary AISG-Spain


Médaille Iradier (Française)
M. Enrique Soto, Président fédéral de AISG-Espagne, a présenté à Barcelone, en Espagne, la "Médaille Iradier" la fille de Joan Acosta Jurado, membre de Scouts i Guies Adults de Catalunya, mais a dû être à titre posthume.
La subvention, approuvée à l'unanimité par l'Assemblée fédérale, était due à leur travail acharné durant toutes les périodes de sa vie en dépistage professionnel. Cette médaille a été récupéré après plus de 75 ans dans l'oubli, parce que personne n'avait reçu à ce jour ou peut-être ne l'avait gagné, depuis avant la Guerre Civile, 1936.
La livraison a eu lieu dans le V Réunion Fédérale AISG-Espagne à l'Assemblée fédérale, qui s'est tenue à Barcelone, dans la soirée du samedi 30 Octobre, avec la présence de Mida Rodrigues, président de l'Europe sous-région australe, Exécutif fédéral AISG-Espagne, représentant la majorité des associations fédérées et les invités, donner la priorité à ce prix, le plus haut niveau en Espagne.


Santiago Ferrer i Roca
- International Secrétaire AISG- Espagne